Basit diyet listesi icra ceza


Vatandaşı kandırmayı başaran zanlı, şahsın üzerindeki para ve altını da kendisinin vereceği parayla birlikte bir hocaya götürterek okutacağını söyleyerek alıyor.İki nüsha olarak düzenlenen tutanak işlemi yapan memur ve kesinti sorumlusu ya da şifreyi teslim almaya yetki verilen kişi tarafından imzalandıktan sonra ünite yetkilisi tarafından onaylanır ve bir sureti Kurum ünitesinde kalır diğer sureti kesinti sorumlusu ya da yetki verdiği kişiye teslim edilir.gibi Türkiye genelindeki tüm fabrikaları tek vergi kimlik numarası ile faaliyet gösteren kamu kurum ve kuruluşları ile kamu kurumu niteliğindeki kuruluşlara aynı vergi kimlik numarasının altında birden fazla sicil numaraları üretilerek bu kesinti sorumlularının faaliyet gösterdiği yerdeki Kurum ünitesi ile ilişkilendirilmesi sağlanır.Kesinti tutarlarının Kurum ve sigortalı hesaplarına süresi içerisinde ve tam olarak intikali, tarımsal ürün satanlardan borçlu olanların ve borç miktarlarının tespit edilmesi, tarımsal kesintiden muaf olanların tespiti ile yanlış ve yersiz olarak yapılmış kesinti tutarlarının hak sahiplerine iadesi konularında uygulamayı kolaylaştıran, suiistimali ve mükerrerliği engelleyen, zaman ve emek israfının önüne geçerek iş ve işlemlerin daha doğru ve kontrol edilebilir hale gelmesini sağlayan e-Kesinti bilgisayar programı hazırlanarak işletime açılmıştır.Kesinti sorumlusu sicil numarası, tüzel kişilerde Vergi Kimlik Numarası, gerçek kişilerde T. Ancak, Toprak Mahsulleri Ofisi, Çay-Kur Genel Müdürlüğü ve Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş.Primlerin ödenmesi” başlıklı 88 inci maddesinin 12 nci fıkrasında; “4 üncü maddenin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, sattıkları ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek şartıyla %1 ila %5 oranları arasında olmak üzere kesinti yapılmak suretiyle tahsil etmeye Kurum yetkilidir” hükmüne yer verilmiştir.12/5/2010 tarihli ve 27579 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinin “Sigorta primlerinin ödenme süresi ve erken ödeme” başlıklı 108 inci maddesinin beşinci fıkrasında ise “Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, diğer tahsilat yolları dışında, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla %5 oranında kesinti yaptırmak suretiyle tahsil eder.Kesinti sorumluları e-Kesinti programı aracılığı ile bildirim listelerini gönderebilmek için sosyal güvenlik il müdürlüklerine/sosyal güvenlik merkezlerine (EK-1)’deki “Kullanıcı Kodu ve Geçici Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu” ve bu formda belirtilen belgelerle başvururlar.Buna göre; 066112000001 sicil numarası, Ankara İli, Haymana İlçesindeki sigorta işlemlerini yapan sosyal güvenlik merkezine bağlı olarak faaliyet gösteren 00001 numaralı kesinti sorumlusunu ifade eder.Başvurusu kabul edilip tescili yapılan kesinti sorumlusu için bilgisayar programı ile üretilen kullanıcı kodu ve geçici kullanıcı şifresi oluşturulur ve (EK-2)’deki “Kullanıcı Kodu ve Geçici Kullanıcı Şifresi Teslim Tutanağı” sistem tarafından otomatik olarak düzenlenir.Güncelleme işlemi, (Ek-1)’deki “Kullanıcı Kodu ve Geçici Kullanıcı Şifresi Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle, kesinti sorumlusunun yeni ünitesi tarafından Güvence Programı içerisinde yer alan “Tarımsal Kesinti İşlemleri” bölümündeki “Tescil ve Şifre Güncelleme” paneli aracılığı ile yapılır.Yapılan sorgulama sonucunda, 5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olmakla birlikte prim borcu olmayanlar ile prim borcunu yapılandırmış ya da taksitlendirmiş olanlardan, Kesinti yapmakla yükümlü olan gerçek ve tüzel kişiler tarafından, tarımsal faaliyette bulunanlara ürün bedeline mahsuben veya hesaben yapılan ödeme ile avans verilmesi halinde, bu ödemelerden herhangi bir kesinti yapılmaz, verilen avansın veya hesabın kapatılması sırasında ürün bedelinin brüt tutarı üzerinden borç tutarını geçmemek şartıyla 1/1/2014 tarihine kadar %1 bu tarihten sonra yapılacak alımlarda ise %2 oranında kesinti yapılır.Eğer kesinti sorumlusu başka bir sosyal güvenlik il müdürlüğü/sosyal güvenlik merkezi yetki alanına taşınırsa, kesinti sorumlusunun ünitesi güncellenebilir.Tarımsal kesinti konusunda Kurumumuz tarafından yapılması gereken işlemleri gerçekleştirecek personele ünitelerce Meyet yetki sistemi üzerinden “Güvence Tevkifat” yetkisi talep edilecektir.Kurum bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tebliğ ile belirler.” hükmü, 17/4/2012 tarihli ve 28267 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Sosyal Sigorta İşlemleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmeliğin 16 ncı maddesiyle; “Kurum, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin 4 numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların prim borçlarını, diğer tahsilat yolları dışında, sattıkları tarımsal ürün bedellerinden borç tutarını geçmemek kaydıyla kesinti yapmaya, kesinti oranını % 5 oranına kadar belirlemeye yetkilidir.

öldüğünü mevlit okutacağını ayrıca, para vereceğini söylüyor.Verilen bu yetkiden sonra Kurum personelimizin “Güvence” programında yer alan “Tarımsal Kesinti İşlemleri” bölümü açılacak ve işlemler bu ekran aracılığı ile yapılacaktır.Kurum ünitelerine e-Kesinti kullanıcı kodu ve şifresi almak için müracaat eden kesinti sorumlularının tescil işlemi Güvence Programı içerisinde yer alan “Tarımsal Kesinti İşlemleri” bölümündeki “Tescil Giriş” paneli aracılığı ile yapılır. Kimlik Numarası sadece bir sicil numarası üretilmek için kullanılabilir.Kesinti sorumlusuna ait bilgilerde değişiklik ve güncelleme yapılabilir.Kurum bu fıkranın uygulanmasına ilişkin usul ve esasları tebliğ ile belirler.” şeklinde değiştirilmiş olup, uygulamaya ilişkin Resmi Gazetede yayımlanan Tebliğde yer alan tarımsal kesinti uygulamalarına ilişkin olarak Kurum personeli ve kesinti sorumluları tarafından yerine getirilmesi gereken hususlar aşağıda detaylarıyla birlikte açıklanmıştır.5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (4) numaralı alt bendi kapsamında sigortalı olarak tescil edilmiş olanların, prim borçları olup olmadığının hazırlanan program aracılığı ile sorgulanmasından sonra prim borçları olması halinde sattıkları ürünün brüt tutarı üzerinden prim borcunu geçmeyecek şekilde kesinti yapılacaktır.