Cok hizli zayiflatan diyet nedir


Peki nereden bileceğiz hem tok tutan hem zayıflatan besinleri birazcık araştırmayla bunu rahatlıkla bulabilirsiniz. İn­sü­li­nin hüc­re­le­re bağ­lan­ma­sı­nı sağ­la­yan en­zi­mi et­kin­leş­ti­rir, en­gel­le­yen en­zi­mi azal­tır.Hiç­bir do­ğal be­sin ye­te­ri ka­dar D vi­ta­mi­ni sağ­la­ya­maz. Her gün ya­rım sa­at gü­neş ışı­ğı al­mak ye­ter­li­dir.Omega 3 içeriğinden dolayı vücut yağlarının azalmasına katkısı vardır.İm­mün sis­te­mi kuv­vet­len­dir­di­ğin­den, yor­gun­luk ve hal­siz­lik his­si­ni azal­tır. Ye­mek­le­rin ya­nın­da ye­nen 5-10 dal may­da­noz, gün­lük c vi­ta­mi­ni ge­rek­si­ni­mi­nin 1/3’ü­nü kar­şı­la­mak­ta­dır.Hızlı ve etkili zayıflamanın yolunun tok tutan ve zayıflatan besinler olduğunu yazdık.Bi­le­şi­min­de fla­von gli­ko­zi­din bu­lun­mak­ta­dır ve bu sa­ye­de id­rar sök­tü­rü­cü ve ödem atı­cı et­ki­si bu­lu­nur.bir çok yolu var temel kural hem tok tutan hemde zayıflatma özelliği olan yiyecekleri tüketmek ve dengeli beslenmek.Do­la­yı­sıy­la in­sü­lin di­ren­ci­nin azal­ta­rak, iş­tah kon­tro­lü­ne kat­kı sağ­lar.Me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rır, yağ ok­si­das­yo­nu­nu ar­tı­rır. Bu şe­kil­de ki­lo ver­me­miz­de bi­ze yar­dım­cı olur.Çün­kü vü­cut­ta­ki ter­mo­je­nik et­ki­yi ar­tı­rır­lar. Gli­se­mik in­dek­si dü­şük ol­du­ğun­dan do­la­yı, mi­de­de ka­lış sü­re­le­ri uzun­dur, do­la­yı­sıy­la sin­di­ri­me geç ka­tıl­dık­la­rından do­la­yı tok­luk his­si­ni art­tı­rır­lar.İçer­di­ği di­renç­li ni­şas­tay­la, me­ta­bo­liz­ma­yı hız­lan­dı­rır. Yük­sek oran­da an­ti­ok­si­dan içe­rir, kalp sağ­lı­ğı­mı­zı des­tek­ler, sin­di­ri­me yar­dım­cı ola­rak kan şe­ke­ri­ni ve vü­cut sı­cak­lı­ğı­nı ayar­lar.Di­ğer hay­van­la­rın yağ­la­rı­na oran­la ba­lık ya­ğı, içer­di­ği yağ asit örün­tü­sü­ne gö­re fark­lı­lık gös­te­rir. Di­ğer hay­van­la­rın (kü­mes ve bü­yük­baş) ya­ğı ise doy­muş­tur.Ba­lık ya­ğı ve ka­ra­ci­ğer D vi­ta­mi­nin­den zen­gin­dir. Ek­si­li­ğin­de obe­zi­te­de ar­tış gö­rül­müş­tür. Kan­da D vi­ta­mi­ni dü­şük ge­len bi­rey­le­rin, mut­la­ka dok­to­ra baş­vur­ma­sı ge­rek­mek­te­dir.